De Strijd

Gepresenteerd door Erik Dijkstra en Gerdi Verbeet

Vanaf 9 juni elke werkdag om 16.10 uur NPO 1

Disclaimer

Privacy-statement  Persoonlijke gegevens die u via de site hebt ingevoerd, worden opgenomen in een gegevensbestand. Teneinde uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen, worden deze gegevens opgeslagen op beveiligde (web)servers die zich in een beveiligde computerruimte bevinden. Uw (adres)gegevens kunnen worden gebruikt om u te informeren over omroepactiviteiten en interessante aanbiedingen van onszelf en van zorgvuldig geselecteerde organisaties. Uw gegevens kunnen worden geanalyseerd om informatie en aanbiedingen zoveel mogelijk af te stemmen op uw interesses. Heeft u er bezwaar tegen dat uw gegevens worden gebruikt voor het u toezenden van informatie en aanbiedingen, stuurt u dan een briefje naar Omroepvereniging VARA, Afdeling Databasemarketing, Postbus 175, 1200 AD Hilversum. Ook kunt u een e-mail sturen naar het mailadres: ledenservice@vara.nl o.v.v. 'mailbezwaar'.

De VARA behoudt zich het recht voor haar privacystatement aan te passen. Het is verstandig om het privacystatement regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van de wijze waarop de VARA uw persoonlijke gegevens verwerkt. Als het privacystatement ingrijpend wordt gewijzigd zal de VARA dit melden op haar website. Naast door u zelf verstrekte gegevens worden ook gegevens verzameld met betrekking tot het bezoek van onze websites. Alle gegevens worden enerzijds gebruikt voor anoniem, statistisch onderzoek en anderzijds om de websites zoveel mogelijk op de voorkeuren van onze bezoeker af te stemmen. Dit laatste gebeurt onder meer door het gebruik van cookies. Dit wordt gedaan om uw instellingen te behouden zodat het gebruik van onze site wordt vergemakkelijkt. Daarnaast geeft het inzicht in het gebruik van de omroepplayer. Deze gegevens worden niet gebruikt om bezoekers persoonlijk te identificeren. Voor volledige informatie over het gebruik van cookies door de publieke omroep en om uw cookie-instellingen aan te passen, verwijzen wij u naar de cookie-informatiepagina van de Nederlandse Publieke Omroep.

Voor bepaalde toepassingen vragen wij u toestemming om data van externe diensten zoals, maar niet gelimiteerd tot, Facebook en Twitter te ontvangen. Deze toestemming vragen we altijd via de procedures van de bewuste externe dienst en gedurende de toestemmingsprocedure ziet u exact welke gegevens we gaan ontvangen. Deze data gebruiken we onder andere om betere gepersonaliseerde aanbevelingen te doen en onze websites op uw persoonlijke voorkeuren aan te passen.

Disclaimer Wij besteden continue zorg en aandacht aan de samenstelling van de inhoud op onze sites. Op onze sites worden diverse interactiemogelijkheden aangeboden. De redactie bekijkt de berichten die naar gastenboeken en fora worden gestuurd niet vooraf - tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Berichten die oproepen tot geweld of op een andere wijze de grenzen van het betamelijke overschrijden, worden zo spoedig mogelijk verwijderd. Het kan evenwel voorkomen dat u dergelijke berichten korte tijd aantreft. Wij distantiëren ons nadrukkelijk van deze berichten en verontschuldigen ons er bij voorbaat voor.

Het is mogelijk dat de informatie die op de sites wordt gepubliceerd onvolledig is of onjuistheden bevat. Het is niet altijd mogelijk fouten te voorkomen. De VARA is niet verantwoordelijk voor meningen en boodschappen van gebruikers van (forum)pagina's. De meningen en boodschappen op de forumpagina's geven niet de mening of het beleid van de VARA weer. Ditzelfde geldt voor informatie van derden waarvan u via links op onze websites kennisneemt. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van informatie die op of via onze websites is verkregen.

De VARA behoudt zich het recht voor - tenzij schriftelijk anders overeengekomen met de auteur - ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst als muziek- en beeldmateriaal. Tevens kan de VARA besluiten (delen van) bijdragen van gebruikers op VARA internet sites te publiceren in andere media, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot televisie, radio, internetsites, mobiele informatiedragers en printmedia. Door bijdragen te leveren op fora en andere interactieve mogelijkheden en dergelijke op VARA internetsites, stemmen bezoekers in met bovengenoemd gebruik van (delen van) hun bijdragen.

Copyright Deze website inclusief de gepubliceerde informatie valt onder het auteurs-, naburig en databankenrecht van Omroepvereniging VARA. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking, anders dan voor eigen niet-commercieel gebruik overeenkomstig onze gebruiksvoorwaarden, zijn zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Omroepvereniging VARA niet toegestaan. (© Omroepvereniging VARA, 2008).

Gebruiksvoorwaarden Deze website is alleen bedoeld voor eigen raadpleging via normaal browser-bezoek. Het is derhalve niet toegestaan om de website op geautomatiseerde wijze te (laten) raadplegen, bijvoorbeeld via scripts, spiders en/of bots. Eventuele hyperlinks dienen bezoekers rechtstreeks te leiden naar de context, waarbinnen de publieke omroep content aanbiedt. Video- en audiostreams mogen bijvoorbeeld alleen worden vertoond via een link naar een omroeppagina of embedded omroepplayer. Overneming, inframing, herpublicatie, bewerking of toevoeging zijn niet toegestaan. Eveneens is het niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken.